U staat op het punt om het jaarrapport 2016 te lezen van Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop Noord-Holland (voorheen Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp).


Papieren versie en website

Dit jaar presenteren we het jaarrapport wederom als een papieren versie én een online versie. Deze online versie is geen pdf die u kunt downloaden maar een doorzoekbare website waarin u eenvoudig kunt navigeren. U kunt deze website bereiken via surplus.jaarverslag-2016.nl.


Uit welke delen bestaat dit jaarrapport?

In ons jaarrapport vindt u twee belangrijke onderdelen: een (bestuurs)jaarverslag (in de papieren versie hoofdstukken 1 tot en met 10) en een jaarrekening inclusief bijlagen (in de papieren versie hoofdstuk 11). De jaarrekeningen van Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop Noord-Holland – die samen een personele unie vormen – worden daarbij zowel geconsolideerd als gesegmenteerd gepresenteerd.
Verder vindt u nog de overige gegevens en de bijlagen.

Hoe leest u dit jaarrapport?

Het jaarrapport is een onderdeel van onze planning- en controlcyclus. We doen hierin verslag van de realisatie van de doelen die zijn geformuleerd in het strategisch beleidsplan en het bovenschools jaarplan 2016.

Opbouw
In dit jaarrapport doen we grotendeels waarderend verslag van de realisatie van de zeven speerpunten van beleid (in de papieren versie hoofdstukken 1 tot en met 7) en de realisatie van het voorwaardenscheppend beleid (in de papieren versie hoofdstuk 8) met bijbehorende doelen uit de bovenschoolse jaarplannen. Slechts bij enkele paragrafen is geen doel opgenomen. Het betreft dan een toelichting op bestaand beleid of going concern activiteiten.
Daarnaast geven we informatie over de organisatie en haar omgeving (in de papieren versie hoofdstuk 9). Uiteraard treft u ook de financiële informatie en de jaarrekening inclusief bijlagen aan (in de papieren versie respectievelijk in hoofdstuk 10 en 11).
Tot slot is de controleverklaring van onze accountant opgenomen (in de papieren versie hoofdstuk 12).

Legenda
De mate waarin de doelen zijn gerealiseerd, hebben wij met een icoon aangegeven.

In de papieren versie:

: niet gerealiseerd (voor minder dan 50%)

 : gedeeltelijk gerealiseerd (voor 50% of meer)

: volledig gerealiseerd

Op de website:

! Naast het icoon 'binnen begroting' staat aangegeven hoeveel % van de doelen waaraan een budget was gekoppeld binnen begroting zijn gebleven bij (gedeeltelijke) realisatie. Doelen met uitsluitend interne (personeels)kosten, zijn hierin niet meegeteld.

Waar wordt het jaarrapport voorgelegd en besproken?

Jaarlijks verantwoordt onze organisatie haar activiteiten in een jaarrapport. Vervolgens wordt het jaarrapport vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Onze accountant heeft het rapport gewaarmerkt en voorzien van een controleverklaring.
Conform onze statuten leggen we jaarlijks ons jaarrapport voor aan de gemeenteraden, de voormalige besturen van onze scholen. We bespreken het jaarrapport met de wethouders Onderwijs vanwege hun toezichthoudende rol.
Intern leggen we verantwoording af aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Surplus (GMR). Wij leggen het jaarrapport ter informatie voor aan de GMR en bespreken het in een GMR-vergadering. We verstrekken het jaarrapport vanzelfsprekend aan al onze scholen en bespreken het in het directeurenoverleg.
Als basisschoolbestuur zijn we verplicht een jaarrapport te overleggen aan het ministerie van OC&W (uitvoering door DUO). Voor de jaarrekening moeten we daarbij het model Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ) aanhouden.

Reageren op het jaarrapport?
Heeft u een vraag over dit jaarrapport? Of wilt u reageren? E-mail dan naar info@stichtingsurplus.nl .