Memo invulling inkoop- en contractmanagement binnen Surplus

Beleidsrapportage 4e kwartaal 2015

Procesplan scholenspreiding

Twee strategieën, twee scenario's voor de samenwerking van de stichtingen Kopwerk en Surplus

Evaluatie van het proces voorafgaand aan het sluiten van obs De Dentele

Onderwijskwaliteit - stand van zaken januari 2016

Tussenevaluatie opdracht Zorgcoördinator

Bestuursformatieplan 2016 - 2017

Intentieverklaring Kopwerk - Surplus

Een gezamenlijk stafbureau voor Kopwerk - Kappio - Surplus

Notitie toelichting personeel

Bestuursstandpunt gezamenlijk stafbureau in MFA

Analyse marktaandeel per 1 oktober 2015

Memo SBBK

Stand van zaken resultaat 2015

Conceptbesluit scenario bestuurlijke samenwerking

Concept intentieverklaring

Verklaring van instemming met fusie obs De Sluis - pcbs De Regenboog

Uitgangspunten en fasering communicatie

Principebesluit inrichting toezicht bij personele unie van bestuurders

Jaarrapport 2015

Vakantieplanning 2016 - 2017

Bestuurlijke reactie benchmark Berenschot

Memo vervolgaanpak risicomanagement

Scenario's voor de vorming van een personele unie Kopwerk en Surplus op het niveau van bestuur en raad van toezicht

Verslag jaarlijks bestuursgesprek met de Inspectie van het onderwijs

Profiel van het bestuur van Kopwerk / Schooltij / Surplus / Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland

Communiqué voor de gemeenteraden van ....... (alle gemeenten waar kopwerk- of Surplusscholen zijn)

Notitie samenstelling RvT Surplus - Kopwerk

Samenwerkingsrapport Kopwerk - Surplus

Samenwerkingsovereenkomst Kopwerk - Surplus

iPabo samenwerkingsovereenkomst baangarantie Noord-Holland

Meerjaren kaderbegroting 2017 - 2020

Van besturingsfilosofie naar sturingsgedrag