Balans Stichting Surplus per 31-12-2016 en 31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

1.

Activa

1.1.

Vaste activa

1.1.2.

Materiële vaste activa

3.164.722

3.176.248

Totaal vaste activa

3.164.722

3.176.248

1.2.

Vlottende activa

1.2.2.

Vorderingen

2.135.734

1.958.732

1.2.4.

Liquide middelen

5.729.019

6.877.004

Totaal vlottende activa

7.864.753

8.835.736

Totaal activa

11.029.475

12.011.984

2.

Passiva

2.1.

Eigen vermogen

6.342.726

6.489.806

2.2.

Voorzieningen

2.255.795

2.244.640

2.4.

Kortlopende schulden

2.430.954

3.277.538

Totaal passiva

11.029.475

12.011.984