Personele Unie                           
Her bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland (SSKVNH) bestaat uit de bestuurder van Stichting Surplus en een van de twee bestuurders van Stichting Kopwerk. De bestuurder van Stichting Surplus is de dagelijks bestuurder. Hierdoor heeft het bestuur van Stichting Surplus meer dan 50% zeggenschap over SSKVNH. Ieder besluit dat Stichting Surplus neemt, geldt automatisch ook voor SSKVNH, tenzij hiervan uitdrukkelijk in de besluitvorming wordt afgewezen.                                    
Stichting BAS                           
Op 26 maart 2007 is Stichting Buitenschoolse Activiteiten Surplus (Stichting BAS) opgericht met als doel het opzetten en bevorderen van activiteiten die het onderwijs aan scholen ondersteunen, zoals voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze stichting heeft een eigen bestuur en werkt nauw samen met de scholen van Stichting Surplus. Stichting BAS heeft over het jaar 2015 een eigen jaarrekening opgesteld. Gezien het geringe balanstotaal van Stichting BAS is ervoor gekozen om de jaarrekening niet in deze jaarrekening op  te nemen.                                                   
Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland               
Per 13 maart 2009 heeft Surplus, samen met Stichting Sarkon en Stichting Kopwerk een beheersstichting opgericht: Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland. De stichting heeft het doel om de brede scholen in stand te houden, te beheren en te exploiteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Surplus neemt voor 33% deel aan deze Stichting. Aangezien Surplus geen overheersende zeggenschap kan uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van de stichting en ook niet  de centrale leiding heeft over de stichting, valt de Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland niet onder de consolidatieverplichting. Stichting Surplus zal per 1-4-2017 het penvoerderschap van SBBK overnemen van Stichting Sarkon.                              
Stichting Schoolrekeningen Surplus                     
De gelden van de medezeggenschapsraden en de ouderraden zijn om juridische redenen ondergebracht bij een aparte stichting. Het bestuur wordt gevormd uit een leerkracht, een ouder en een directeur. Aangezien Surplus geen overheersende zeggenschap kan uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van de stichting en ook niet de centrale leiding heeft over de stichting, valt de Stichting Schoolrekeningen Surplus niet onder de consolidatieverplichting.                                 
Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland            
Op 13 september 2013 is de Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland opgericht. Deze stichting wordt bestuurd vanuit vertegenwoordigers van de aangesloten bevoegd gezagen. De stichting heeft als doel om te zorgen voor het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a lid 2 van de WPO. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen in het werkgebied, een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen, het bevorderen van samenwerking tussen de stichting en bevoegd gezagen binnen en buiten de regio, alsmede met andere organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van onderwijs in de brede zin van het woord en het uitoefenen van de door bevoegd gezagsorganen aan de stichting overgedragen taken, De stichting kent geen winstoogmerk. Jaarlijks wordt in het ondersteuningsplan een opgave verstrekt van de besteding van de zorgmiddelen. Voor Surplus betreft dit ongeveer € 300.000 - € 400.000 per schooljaar.