GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 31-12-2016 EN 31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

Kasstromen uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten

-173.093

431.439

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen

653.409

747.772

- Toename (afname) voorzieningen

26.489

-28.673

Veranderingen in werkkapitaal

- vorderingen

41.837

-93.833

- schulden

-848.582

298.113

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

-126.847

923.379

Ontvangen interest

37.837

54.011

Betaalde interest

-4.832

-4.990

33.005

49.021

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-266.935

1.403.839

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa

-662.424

-476.726

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van

materiële vaste activa

40.294

544.546

Toename (afname) leningen

-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-622.130

67.820

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden

-

-

Aflossing langlopende schulden

-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Overige balansmutaties

-

-832.719

Mutatie liquide middelen

-889.065

638.940

Het saldo van de liquide middelen is afgenomen door het negatieve resultaat, lagere schulden en investeringen.