1.1.2. Materiële vaste activa

Aanschaf-

Afschrijving

Boek-

Investe-

Desinves-

Afschrijv-

Afschrijv-

Aanschaf-

Afschrijving

Boek-

prijs

cumulatief

waarde

ringen

teringen

ingen

ingen

prijs

cumulatief

waarde

1-1-2016

1-1-2016

1-1-2016

op desinvest.

31-12-2016

31-12-2016

31-12-2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1.1.2.1. Gebouwen en terreinen

961.753

303.236

658.517

152.250

5.673

69.966

3.516

1.108.330

369.686

738.644

1.1.2.3. Inventaris en apparatuur

7.660.526

5.059.237

2.601.289

510.174

650.920

583.443

612.783

7.519.780

5.029.897

2.489.883

1.1.2.4. Ov. materiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal materiële vaste activa

8.622.279

5.362.473

3.259.806

662.424

656.593

653.409

616.299

8.628.110

5.399.583

3.228.527

 
In het overzicht hierboven zijn bedragen verwerkt die horen bij de startactiva. Daarom de volgende toelichting.                                                
Per 1 januari 2004 zijn de aanwezige activa in de scholen (exc. Schager scholen) gewaardeerd en onder de vaste activa opgenomen. De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari 2004  
€ 1.311.620. De Schager scholen zijn op 1 januari 2006 gewaardeerd. De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari 2006  € 947.748.    Voor de waarde van deze activa is een bestemmingsreserve 1e waardering gevormd. Op deze activa is in het boekjaar 2016 een bedrag afgeschreven van
€ 20.579. Dit bedrag is ten laste van de   bestemmingsreserve 1e waardering gebracht. De boekwaarde van de startactiva bedraagt ultimo 2016  € 31.172.                                       
rubriek 1.1.2.1 Gebouwen en terreinen                     
Alle gebouwen zijn economisch eigendom van de desbetreffende gemeente en worden derhalve niet geactiveerd. Geactiveerd zijn verbouwingen en schooltuinen. De gebouwen worden opgenomen indien er sprake is van economisch eigendom.      

Desinvesteringen
De desinvesteringen hebben voornamelijk betrekking op de overdracht van activa van de (v)so scholen aan Stichting VierTaal. Daarnaast hebben we activa gedesinvesteerd die niet meer op de scholen in gebruik zijn.

1.2.2. VORDERINGEN

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

1.2.2.1.

Debiteuren algemeen

349.900

333.912

1.2.2.2.

OCW / EZ

1.086.093

1.044.761

1.2.2.3.

Gemeenten

114.395

212.615

Overige

4.418

4.418

1.2.2.10.

Overige vorderingen

4.418

4.418

Vooruitbetaalde kosten

147.898

161.138

Te ontvangen rente

6.284

24.941

Overige

244.155

231.852

1.2.2.15.

Overlopende activa

398.337

417.931

Totaal vorderingen

1.953.143

2.013.637

rubriek 1.2.2.3 Gemeenten
Dit betreft vorderingen op de gemeente in het kader van bouwprojecten.

rubriek 1.2.2.15 Overlopende activa

Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 180.000 opgenomen als betaalde borg voor het gebruik
van tablets bij het digitale leermiddel Snappet. Contractueel is afgesproken dat deze borg wordt teruggestort indien deelname stopt. Bij faillissement van Stichting Snappet komen de tablets in eigendom van de deelnemer.

1.2.4. LIQUIDE MIDDELEN

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

1.2.4.1.

Kasmiddelen

370

283

1.2.4.2.

Tegoeden op Bankrekeningen

6.250.227

7.139.379

Totaal liquide middelen

6.250.597

7.139.662

rubriek 1.2.4. Liquide middelen
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.

2.1.1. GROEPSVERMOGEN (na resultaatbestemming)

Stand per

Resultaat

Overige

Stand per

1-1-2016

mutaties

31-12-2016

EUR

EUR

EUR

EUR

2.1.1.1.

Algemene reserve

6.178.724

-306.060

-

5.872.664

2.1.1.2.

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve IKC

100.000

-

-

100.000

Bestemmingsreserve Alle Kansen

-

200.000

-

200.000

Bestemmingsreserve BAPO

430.106

-32.106

-

398.000

Bestemmingsreserve eerste waardering

51.751

-20.579

-

31.172

581.857

729.172

Totaal groeps vermogen

6.760.581

-158.745

-

6.601.836

2.2. VOORZIENINGEN

Stand per

Dotatie

Onttrekkingen

Vrijval

Rente mutaties

Stand per

Kortlopende

Langlopende

1-1-2016

31-12-2016

deel < 1 jaar

deel > 1 jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.2.1.

Personeelsvoorzieningen

WW-uitkering

340.372

53.482

174.423

-

-

219.431

-

219.431

Jubileumgratificaties

215.515

17.906

27.505

-

5.388

211.304

21.058

190.246

Spaarverlof

63.529

-

16.310

-5.098

-

42.121

-

42.121

Langdurig zieken

-

91.706

-

-

-

91.706

-

91.706

Overige

36.847

18.600

34.581

-

-

20.866

-

20.866

656.263

181.694

252.819

-5.098

5.388

585.428

21.058

564.370

2.2.3.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud

1.658.553

315.000

217.676

-

-

1.755.877

239.040

1.516.837

Overige

-

-

-

-

-

-

-

-

1.658.553

315.000

217.676

-

-

1.755.877

239.040

1.516.837

Totaal voorzieningen

2.314.816

496.694

470.495

-5.098

5.388

2.341.305

260.098

2.081.207

2.4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

2.4.8.

Crediteuren

341.239

803.407

Loonheffing

745.778

725.392

Premies sociale verzekeringen

85.323

1.166

BTW

-

-

2.4.9.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

831.101

726.558

2.4.10.

Pensioenen

198.070

255.012

Overige overheden

12.560

96.579

Netto lonen

21.283

11.523

Overige

100

125

2.4.12.

Overige kortlopende schulden

33.943

108.227

Vooruitontvangen subsidies OCW / EZ

-

-

Vooruitontvangen investeringssubsidies

111.819

106.027

Vakantiegeld en vakantiedagen

597.045

611.828

Accountants- en administratiekosten

17.000

17.005

Vooruitontvangen termijnen

6.523

26.830

Overige

352.386

682.814

2.4.19.

Overlopende passiva

1.084.773

1.444.504

Totaal kortlopende schulden

2.489.126

3.337.708

rubriek 2.4.19. Overlopende passiva
Hierin is opgenomen een bedrag van € 118.000 als schuld aan SBBK ter aanvulling op het negatieve kapitaal en een bedrag van € 77.000 als vergoeding voor het terughalen van te veel betaalde belastinggelden in de periode 2009-2014.