GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016

Begroting 2016

2015

EUR

EUR

EUR

3.

Baten

3.1.

Rijksbijdragen

22.161.838

21.279.737

26.961.444

3.2.

Overheidsbijdragen / subsidies

overige overheden

176.400

70.000

245.586

3.5.

Overige baten

916.708

382.000

707.123

Totaal baten

23.254.946

21.731.737

27.914.153

4.

Lasten

4.1.

Personeelslasten

18.996.645

17.886.500

22.422.556

4.2.

Afschrijvingen

653.409

581.665

747.772

4.3.

Huisvestingslasten

1.863.477

2.057.600

2.240.862

4.4.

Overige lasten

1.914.508

1.591.145

2.071.524

Totaal lasten

23.428.039

22.116.910

27.482.714

Saldo baten en lasten

-173.093

-385.173

431.439

6.

Financiële baten en lasten

Financieel resultaat

14.348

27.000

51.693

Totaal resultaat

-158.745

-358.173

483.132