RESULTAATBESTEMMING

Resultaat

EUR

2.1.1.1.

Algemene reserve

-306.060

2.1.1.2.

Bestemmingsreserves (publiek)

Bestemmingsreserve IKC

-

Bestemmingsreserve Alle Kansen

200.000

Bestemmingsreserve BAPO

-32.106

Bestemmingsreserve eerste waardering

-20.579

147.315

Totaal resultaat

-158.745

Bestemmingsreserve eerste waardering
Deze reserve valt jaarlijks vrij met het bedrag dat gelijk staat aan de afschrijvingskosten van de activa dat op de 'startbalans' is gekomen toen de lumpsum zijn intrede deed.

Bestemmingsreserve BAPO
In de lumpsum zit een 2% opgenomen voor de dekking van de BAPO-kosten. Het verschil tussen de 2% en de BAPO kosten bedraagt in 2016: € 32.106,- (2015: € 39.676) Met dit bedrag wordt de bestemmingsreserve in 2016 verlaagd.

Voorstel: Geen beleidswijziging in 2017. We gaan na in hoeverre dit voor de komende jaren moet worden gehandhaafd. De BAPO-regeling is immers omgezet naar de 'regeling Duurzame Inzetbaarheid' en kent een ingewikkelde overgangsmaatregel voor bestaande BAPO-gerechtigden, waardoor de  huidige berekeningssystematiek voor het bepalen van het bedrag dat moet worden onttrokken op termijn  afneemt. Resterend bedrag: € 398.000,-.

Bestemmingsreserve IKC
De komende jaren gaat Surplus op verschillende plekken onderzoek doen naar de vorming van IKC’s en ook daadwerkelijk over tot het strategische samenwerkingen op dit gebied. Tot op heden zijn er geen middelen beschikbaar gekomen vanuit de gemeenten en het Ministerie. Surplus vindt het van groot belang om hierin in te investeren, aangezien de IKC als speerpunt zijn opgenomen in het strategisch beleid. Surplus. Voor de financiering van kosten ter voorbereiding op de samenwerking van IKC’s wordt een bedrag van maximaal € 100.000,- gereserveerd. Dit geld is bedoeld ter co-financiering van de vorming van de IKC. Voorbeelden van bestedingsdoelen zijn het financieren van projectleiders, scholing, visieontwikkelingen op de scholen.

Voorstel: In 2016 is een bedrag van € 81.551 (2015: 56.000) besteed. Gezien het feit dat we de komende jaren nog een meerdere plekken IKC’s gaan ontwikkelen is het voorstel om de bestemmingsreserve op het maximale bedrag te houden. Resterend bedrag: € 100.000,-. ( In bovenstaande resultaatbestemming is de onttrekking en de toevoeging per saldo nihil.)

Bestemmingsreserve ‘Alle Kansen’
In het najaar van 2016 is door PT Bedrijfsvoering het voorstel gedaan om het beleid rondom de schoolreserves te wijzigen. Hiervoor in de plaats is een bestemmingsreserve Alle Kansen geïntroduceerd. De maximale hoogte bedraagt € 200.000,-. Normaliter kan een bestemmingsreserve alleen gevuld kan worden bij resultaatverdeling, maar aangezien hier sprake is van een negatief resultaat, wordt voorgesteld om deze per 31-12-2016 te vormen vanuit de algemene reserve.