9.1.1 Bestuur

De samenwerking met Kopwerk - Schooltij is in dit verslagjaar intensief geworden. Het beleid van de stichtingen wordt voortdurend op elkaar afgestemd, kennis wordt gedeeld en de opbouw van een gezamenlijke organisatie is in volle gang.
De bestuurders hebben met alle betrokkenen in de organisatie de ambitie van het Rijnlands denken en organiseren als besturingsfilosofie gedeeld en ervaren daarvoor veel draagvlak.
De voorbereiding van de personele unie van bestuurders en van de raden van toezicht is voor het grootste deel klaar en kan worden afgerond in 2017.
Het wennen aan elkaars cultuur en werkwijzen levert nieuwe inzichten op maar uiteraard ook frustratie en vraagtekens. Er is een grote mate van overeenstemming over wat ons bindt: goed toekomstgericht onderwijs, een professionele staf, sterk personeels- en scholingsbeleid en een visie-rijke, krachtige besturing van alle scholen in ons voedingsgebied. Het is ons goed gelukt om daar de focus op te houden. Ook het meenemen van de medezeggenschap en de gemeenten heeft  in 2016 de nodige bestuursinzet gevraagd. Met als resultaat dat de samenwerking met Kopwerk - Schooltij nu goed op stoom is.

9.1.2 GMR

In 2016 is de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Surplus (GMR) verder gegroeid tot een gezond functionerende medezeggenschapsraad voor Surplus. Volledig op sterkte met allemaal enthousiaste, betrokken en leergierige leden. Als nieuw personeelslid is geïnstalleerd: Susan van Stralen. We hebben afscheid genomen van Jetske Braam en Renée Zwaan.
Namens de oudergeleding zijn geïnstalleerd: Set Hendrickx en Marlon Koolen.
Voor de verdere samenstelling van de GMR verwijzen we naar de bijlagen.
De actuele thema’s in 2016 waren krimp en fusies en de samenwerking met Stichting Kopwerk - Schooltij. Een volledig overzicht van door de GMR behandelde stukken vindt u in de bijlagen.

De GMR heeft in 2016 acht keer vergaderd. De GMR heeft het jaarlijkse gesprek met de Raad van Toezicht gevoerd op 11 mei 2016.

9.1.3 Inrichting interne organisatie

In ons strategisch beleid neemt een permanent lerende organisatie een belangrijke plek in. In 2016 is het lerend vermogen op directieniveau intensief verder ontwikkeld binnen clusters en procesteams. Behalve het informeel leren binnen de clusters, is er ook een structuur ontwikkeld waarin clusters met dezelfde vraagstukken aan het werk gaan. Daarnaast zijn de intern begeleiders intensiever in clusters gaan werken. Deze clusters zijn gekoppeld aan de directeurenclusters. Een uitkomst van deze koppeling is, dat er naar aanleiding van de trendanalyse, binnen elk cluster gezamenlijke onderzoeken zijn gestart om de opbrengsten te verbeteren.
De samenwerking met Stichting Kopwerk - Schooltij wordt de komende jaren van grote betekenis voor de inrichting van onze organisatie. We hebben afgesproken in 2016 nog niets te veranderen aan de wijze van werken met clusters en procesteams. Onder leiding van twee projectcoördinatoren zijn gemengde werkgroepen van directeuren van Kopwerk, Surplus en Schooltij gestart met verkennen van de verschillende werkwijzen binnen de drie organisaties op terreinen zoals onderwijs, personeel, kwaliteit, identiteit enzovoort. De werkgroepen maken een eerste ontwerp voor een gezamenlijke toekomst.

9.1.4 Accountant

Sinds 2012 controleert Deloitte accountants onze boeken. Het contract is verlengd met een jaar na overleg met de auditcommissie. De accountant heeft in februari 2017 een managementletter opgemaakt die binnen het bestuur is besproken. Hierin werden geen grote onvolkomenheden geconstateerd. De aandachtspunten die zijn opgemerkt, zijn opgevolgd of ingepland. De controleverklaring is opgenomen in de overige gegevens.

9.1.5 TSO organisatie

Eén van onze directeuren heeft als taak om de noodzakelijke scholing voor de medewerkers tussenschoolse opvang (TSO) te organiseren en de TSO-beleidskaders te bewaken. Tevens fungeert deze als vraagbaak voor de scholen en TSO-coördinatoren van de scholen.