Brede school Sint Maartensbrug
Januari 2016 is het nieuwe gebouw voor obs de Brug opgeleverd. De verhuizing vond in de voorjaarsvakantie plaats.
Naast obs De Brug maken ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang gebruik van het gebouw.

Renovatie en uitbreiding obs De Snip
In de voorjaarsvakantie 2016 zijn de leerlingen en medewerkers verhuisd naar het gerenoveerde en uitgebreide schoolgebouw.
De Snip huurt het achterliggende voormalige kinderopvang-gebouw samen met Kappio. Hierin zitten groep 1 en 2, de peuterspeelzaal en de kinderopvang. Het vormt de basis van het kindcentrum. Tussen de school en het voormalige kinderopvang gebouw is een nieuwe gymzaal verrezen. Deze is gebouwd door de stichting die de gymzaal beheert.

Noodlokalen obs de Mient
Door groei van het aantal leerlingen en de fusie met obs De Kolk waren er te weinig lokalen voor obs De Mient. De oplossing kon niet binnen de brede school worden gevonden. In de zomervakantie zijn twee noodlokalen geplaatst zodat er bij de start van het nieuwe schooljaar voldoende ruimte was voor alle leerlingen. De noodlokalen staan los van het bestaande gebouw.

Verbouwing MFA De Ontmoeting
MFA De Ontmoeting wordt verbouwd omdat het gebouw door het vertrek van de gemeente Hollands Kroon gedeeltelijk een andere functie krijgt. De vleugel met de scholen wordt aangepast zodat hier naast obs De Sluis en kinderopvang Kappio ook obs De Meerpaal kan worden gehuisvest. In 2016 is het ontwerp gemaakt en uitgewerkt voor aanbesteding.
Obs De Sluis kan tijdens de werkzaamheden niet in het gebouw blijven. Naast MFA De Ontmoeting zijn tijdelijke noodlokalen neergezet. De school is in de kerstvakantie 2016 - 2017 naar de noodlokalen verhuisd.
De verbouwing zal in najaar 2017 afgerond zijn.

Brede school Slootdorp
Abbs De Meertuin en Surplus willen van de nieuw te bouwen school in Slootdorp een kindcentrum maken zodat kinderopvang en onderwijs onder één dak komen. Hiervoor is extra ruimte nodig die niet in het bouwbudget zit. Vanwege de wettelijke beperkingen om te investeren in gebouwen heeft Surplus gezocht naar mogelijkheden om deze extra vierkante meters te kunnen financieren. Uiteindelijk is de gemeente Hollands Kroon bereid om deze ontwikkeling voor te financieren. De details van de toezegging worden uitgewerkt en er kan begin 2017 een start gemaakt worden met de ontwikkeling van het gebouw.

Brede school Hippolytushoef
De verschillende locaties voor de nog te bouwen brede school in Hippolytushoef zijn opnieuw beoordeeld. De gemeente, stuurgroep, directeuren en medezeggenschapsraden hebben veel energie gestoken in een objectieve beoordeling van de locaties op alle facetten, zoals bijvoorbeeld onderwijskundige kwaliteit en (verkeers)veiligheid.
Naar verwachting wordt begin 2017 een definitieve keuze voor de locatie gemaakt.