3. Baten

2016

Begroting 2016

2015

EUR

EUR

EUR

3.1. Rijksbijdragen

3.1.1.

Rijksbijdragen OCW / EZ

3.1.1.1.

Rijksbijdragen OCW

20.770.518

20.563.717

21.390.462

3.1.2.

Overige subsidies OCW / EZ

3.1.2.1.

Overige subsidies OCW

488.609

-

552.757

3.1.3.

Inkomensoverdracht van rijksbijdragen

3.1.3.3.

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

902.711

716.020

5.018.225

Totaal rijksbijdragen

22.161.838

21.279.737

26.961.444

rubriek 3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV

Stichting VierTaal is officieel geen samenwerkingsverband, maar gezien de aard van de bijdrage worden de inkomsten gepresenteerd onder 3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV.                           

3.2. Overige overheidsbijdragen / subsidies overige overheden

Loonsubsidie

33.645

30.000

33.646

Klokuren vergoeding

24.945

20.000

30.479

Overige

90.765

20.000

162.619

3.2.2.2.

Overige gemeentelijke bijdragen

149.355

70.000

226.744

Vervangingsfonds

-

-

5.420

Inkomsten REC

-

-

658

Overige

27.045

-

12.764

3.2.2.3.

Overige overheden

27.045

-

18.842

Totaal overige overh.bijdr./sub ov. overheden

176.400

70.000

245.586

rubriek 3.2.2.3. Overige overheden
Dit betreft een gemeentelijke bijdrage voor de brede school in Den Oever en de vrijval van de investeringssubsidie.

3.5. Overige baten

3.5.1.

Verhuur

251.875

180.000

203.788

3.5.2.

Detachering personeel

255.845

80.000

184.926

3.5.3.

Schenkingen

23.994

-

1.000

3.5.4.

Sponsoring

13.259

-

-

3.5.5.

Ouderbijdragen

8.850

10.000

14.579

3.5.10.

Overige

362.885

112.000

302.830

Totaal overige baten

916.708

382.000

707.123

rubriek 3.5.1. Verhuur
Onder verhuur is o.a. opgenomen de vergoeding van Stichting Flore van ongeveer € 96.000 voor de gedeelde huisvestingskosten in het gebouw De Hoge Ven.

rubriek 3.5.10. Overige
Deze inkomsten bestaan met name uit inkomsten van het project SPS, Wetenschap en Techniek, energievergoeding en diverse kleinere posten. Deze waren flink hoger dan in 2015 omdat we meer projecten gefinancierd kregen.

4.1. Personeelslasten

Lonen en salarissen

13.923.262

13.103.500

16.023.219

Sociale lasten

1.990.490

1.965.500

2.236.830

Premies Participatiefonds

466.458

458.600

675.278

Premies Vervangingsfonds

34.320

65.500

505.197

Pensioenpremies

1.635.206

1.572.400

1.989.855

4.1.1. Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten

18.049.736

17.165.500

21.430.379

Dotaties personele voorzieningen

181.694

50.000

175.854

Personeel niet in loondienst

-

-

-

Arbokosten

98.428

60.000

98.169

Kantinekosten

25.243

17.000

28.430

Wervingskosten personeel

5.415

8.000

10.178

Kosten ingehuurd schoolpersoneel

372.888

255.000

302.869

SWV/Rugzak-leerling/WSNS

9.447

-

486.947

Kosten scholing en studiedagen (excl.OBD)

340.770

260.000

358.799

Kosten scholing/begeleiding OBD

204.570

23.000

194.656

Kosten lief en leed (intern)

18.280

18.000

23.879

Overige

-88.461

30.000

-224.317

4.1.2. Overige personele lasten

1.168.274

721.000

1.455.464

Vergoedingen Participatiefonds

-

-

-

Vergoedingen Vervangingsfonds

-

-

303.920

Overige

221.365

-

159.367

4.1.3. Af: Ontvangen vergoedingen

221.365

-

463.287

Totaal personeelslasten

18.996.645

17.886.500

22.422.556

rubriek 4.1.2. Dotaties personele voorzieningen
Hierin is opgenomen een dotatie van € 53.000 ter dekking van toekomstige WW-lasten. Onder de dotatie personele voorziening is een bedrag opgenomen van € 96.000.

Het gemiddelde aantal FTE in 2016 bedraagt 283 FTE tegenover 336 FTE in 2015. In de bijlagen is meer gedetailleerde informatie over de personele kengetallen per peildatum 31-12 opgenomen.

rubriek 4.1.2. Overige
Dit betreft o.a. een eenmalige teruggaaf van belasting van € 60.000 uit de jaren 2009-2013. In 2015 betaalde het (V)SO nog 487.000 voor de ambulante zorg die door de basisscholen in plaats van de ambulante dienst van de (V)SO werd gedaan. Sinds 1-8-2015 is het (V)SO overgedragen aan VierTaal en hebben we deze kosten niet meer.

rubriek 4.1.3. Uitkeringen
Per 1-8-2015 is Surplus eigen-risicodrager voor het Vervangingsfonds. We betalen minder premie, maar kunnen de vervangingskosten niet meer declareren. Hierdoor is zowel de premie als de uitkering lager dan voorgaande jaren. We ontvangen van het UWV vangnetuitkeringen ingeval van bijvoorbeeld zwangerschapsverloven.

4.2. Afschrijvingen op materiële vaste activa

2016

Begroting 2016

2015

EUR

EUR

EUR

Gebouwen

69.966

-

60.233

Inventaris en apparatuur

583.443

581.665

685.033

Andere vaste bedrijfsmiddelen

-

-

2.506

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa

653.409

581.665

747.772

4.3. Huisvestingslasten

4.3.1.

Huur

345.443

300.000

333.907

4.3.2.

Verzekeringen

-

-

-

4.3.3.

Onderhoud (klein onderhoud)

74.918

65.000

105.205

4.3.4.

Energie en water

347.121

368.000

436.605

4.3.5.

Schoonmaakkosten

661.669

555.000

744.242

4.3.6.

Heffingen

32.085

30.000

27.216

Afvalverwijdering

23.040

25.000

28.552

Kosten valsmeldingen beveiliging

5.630

5.000

7.420

Tuinonderhoud

12.537

5.500

8.835

Jaarlijkse contractwerkzaamheden

67.048

45.000

61.589

Overige huisvestingslasten

-21.014

15.000

166.128

4.3.7.

Overige

87.241

95.500

272.524

4.3.8.

Dotatie voorziening onderhoud

315.000

644.100

321.163

Totaal huisvestingslasten

1.863.477

2.057.600

2.240.862

rubriek 4.3.1. Huur
In de huur is opgenomen de huisvestingsbijdragen die we betalen aan SBBK en de Woningstichting, alsmede de huur van het stafbureau.

rubriek 4.3.7. Overige
In 2015 is hierin opgenomen een bedrag van € 118.000 als bijdrage aan SBBK ter dekking van het exploitatietekort van de jaren 2012-2015 en een bedrag van € 48.000 verhuis- en opheffingskosten. In 2016 bleek dat de € 118.000 te hoog was en is een bedrag van rond de € 45.000 gecorrigeerd in de overige huisvestingslasten, waardoor deze post negatief uitkomt..

4.4. Overige lasten

Administratiekantoor

263.228

262.205

330.359

Accountant

29.525

25.000

30.967

Juridische adviezen

18.067

10.000

14.731

Deskundigen adviezen overige

346.351

210.000

301.064

Kosten onderwijs geschillen

4.044

5.000

5.299

Planmatig onderhoudsbeheer

2.943

10.000

4.326

Kantoorbenodigdheden

19.465

12.000

15.791

Drukwerk

12.649

17.000

21.583

Telecommunicatiekosten

73.875

65.000

93.365

Porti en verzendkosten

7.952

9.000

12.618

Overige

-

10.000

-54.908

4.4.1.

Administratie en beheer

778.099

635.205

775.195

Kosten netwerkbeheer

70.347

60.000

63.144

Onderhoud inventaris & apparatuur

6.353

3.500

4.363

Lease inventaris & apparatuur

5.947

-

-

ICT-hardware < € 1.000

27.394

23.000

35.299

ICT-Software < € 1.000 (geen OLP)

459

1.000

2.458

Bouw/beheer website-intranet

38.285

25.000

36.057

148.785

112.500

141.321

Onderwijsleerpakket methode (OLP)

56.665

66.000

94.466

Onderwijsleerpakket verbruik (OLP)

175.244

220.000

230.636

SWV/Leermiddelen rugzak-leerling /WSNS

4.635

5.000

7.659

Repro/drukwerk leermiddelen

134.063

110.000

150.030

Kosten beheer/licenties leermiddelen OLP

260.519

190.000

223.215

631.126

591.000

706.006

Bibliotheek/documentatiecentrum

13.324

17.000

21.593

Toetsen en testen

24.946

20.000

35.661

Culturele activiteiten

38.648

25.000

31.560

Schoolreisjes/excursies

11.893

6.000

10.106

Sportdag/vieringen

15.376

5.000

13.135

Aanschaf klein inventaris < € 1.000

30.638

25.000

35.717

Kosten zorgonderzoek leerlingen (incl. inhuur 3e)

-

-

795

Doorvergoeding gedetacheerde leerlingen

-

-

-

TSO kosten

8.058

10.000

14.850

BSO kosten

-

-

-

Overige lasten

-

-

-

142.883

108.000

163.417

4.4.2.

Inventaris / apparatuur / leer- en hulpmiddelen

922.794

811.500

1.010.744

4.4.4.

Dotatie overige voorzieningen

-

-

-

Contrib/abonnementen & vakliteratuur

22.932

25.000

32.050

Contributies bestuurlijke organisaties

35.617

30.000

39.455

Verzekeringen

11.648

13.000

12.703

Overige heffingen (geen huisvesting)

17.567

6.500

7.190

Kosten MR/OR

5.322

4.000

4.098

Vergaderkosten

30.286

20.000

25.517

Representatiekosten (extern)

4.502

3.500

6.409

PR & Marketing

20.036

20.000

21.252

Bestuurs- vacatie- reiskostenvergoeding

9.631

12.000

11.294

Autokosten

15.780

10.440

7.432

Overige instellingskosten

40.294

-

118.185

4.4.5.

Overige lasten

213.615

144.440

285.585

Totaal overige lasten

1.914.508

1.591.145

2.071.524

rubriek 4.4.1. Overige
Dit betreft voor 2015 een teruggave van projectkosten VierTaal van schooljaar 2014-2015.

rubriek 4.4.5. Overige instellingslasten
Dit betreft het afboeken van activa die niet meer in gebruik zijn per ultimo 2016 door het opheffen en overdragen van scholen of door vervroegde vervangingen.

6. Financiële baten en lasten

2016

Begroting 2016

2015

EUR

EUR

EUR

6.1.

Financiële baten

19.180

31.500

56.683

6.2.

Financiële lasten

4.832

4.500

4.990

Totaal financiële baten en lasten

14.348

27.000

51.693