SEGMENTATIE BALANS PER 31-12- 2016 EN 31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

Surplus

SSKNH

Surplus

SSKNH

1.

Activa

1.1.

Vaste activa

1.1.2.

Materiële vaste activa

3.164.722

63.805

3.176.248

83.558

Totaal vaste activa

3.164.722

63.805

3.176.248

83.558

1.2.

Vlottende activa

1.2.2.

Vorderingen

2.135.734

-182.591

1.958.732

54.905

1.2.4.

Liquide middelen

5.729.019

521.578

6.877.004

262.658

Totaal vlottende activa

7.864.753

338.987

8.835.736

317.563

Totaal activa

11.029.475

402.792

12.011.984

401.121

2.

Passiva

2.1.

Eigen vermogen

6.342.726

259.110

6.489.806

270.775

2.2.

Voorzieningen

2.255.795

85.510

2.244.640

70.176

2.4

Kortlopende schulden

2.430.954

58.172

3.277.538

60.170

Totaal passiva

11.029.475

402.792

12.011.984

401.121

SEGMENTATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 EN VERGELIJKENDE CIJFERS 2015

2016

2015

EUR

EUR

Surplus

SSKNH

Surplus

SSKNH

3.

Baten

3.1.

Rijksbijdragen

21.170.586

991.252

25.997.965

963.479

3.2.

Overheidsbijdragen / subsidies

overige overheden

139.971

36.429

245.540

46

3.5.

Overige baten

916.245

463

699.731

7.392

Totaal baten

22.226.802

1.028.144

26.943.236

970.917

4.

Lasten

4.1.

Personeelslasten

18.288.350

708.295

21.740.604

681.952

4.2.

Afschrijvingen

633.656

19.753

725.398

22.374

4.3.

Huisvestingslasten

1.800.758

62.719

2.159.449

81.413

4.4.

Overige lasten

1.663.504

251.004

2.018.348

53.176

Totaal lasten

22.386.268

1.041.771

26.643.799

838.915

Saldo baten en lasten

-159.466

-13.627

299.437

132.002

6.

Financiële baten en lasten

Financieel resultaat

12.386

1.962

49.259

2.434

Totaal resultaat

-147.080

-11.665

348.696

134.436