Memo Invulling inkoop- en contractmanagement binnen Surplus

instemming

Beleidsrapportage 4e kwartaal 2015

ter informatie

Tussenevaluatie opdracht Zorgcoördinator

ter informatie

Bestuursformatieplan 2016 - 2020

instemming

Intentieverklaring Kopwerk - Surplus

ter informatie

Een gezamenlijk stafbureau voor Kopwerk - Kappio - Surplus

ter informatie

Notitie toelichting personeel

ter informatie

Jaarrapport 2015

ter informatie

Vakantieplanning 2016 - 2017

instemming

Bestuurlijke reactie benchmark Berenschot

ter informatie

Uitgangspunten en fasering communicatie

ter informatie

Overzicht ontwerpgroepen Kopwerk - Surplus

ter informatie

Overzicht tijdpad beslisdocumenten Kopwerk - Surplus

ter informatie

Continuering aanstelling ambulant ICT-hulpverlener

instemming

Scenario overdracht PO - VO van het Samenwerkingsverband

ter informatie

Samenwerkingsrapport Kopwerk - Surplus

ter informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kopwerk - Surplus

ter informatie

Schooljaarwerkplan 2015 - 2019; jaar 2 (2016 - 2017)

ter informatie

Memo vervolgaanpak risicomanagement

ter informatie

iPabo samenwerkingsovereenkomst baangarantie Noord-Holland

instemming

Meerjaren kaderbegroting 2017 - 2020

instemming

Van besturingsfilosofie naar sturingsgedrag

ter informatie