3. Baten

2016

Begroting 2016

2015

EUR

EUR

EUR

3.1. Rijksbijdragen

3.1.1.

Rijksbijdragen OCW / EZ

3.1.1.1.

Rijksbijdragen OCW

19.835.019

19.791.439

20.465.248

3.1.2.

Overige subsidies OCW / EZ

3.1.2.1.

Overige subsidies OCW

459.912

-17.171

536.962

3.1.3.

Inkomensoverdracht van rijksbijdragen

-

-

-

3.1.3.3.

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

875.655

699.611

4.995.755

Totaal rijksbijdragen

21.170.586

20.473.879

25.997.965

3.2. Overige overheidsbijdragen / subsidies overige overheden

Loonsubsidie

33.645

30.000

33.646

Klokuren vergoeding

24.945

20.000

30.479

Overige

90.718

20.000

162.573

3.2.2.2.

Overige gemeentelijke bijdragen

149.308

70.000

226.698

Vervangingsfonds

-36.382

-

5.420

Inkomsten REC

-

-

658

Overige

27.045

-

12.764

3.2.2.3.

Overige overheiden

-9.337

-

18.842

Totaal overige overh.bijdr./sub ov. overheden

139.971

70.000

245.540

3.5. Overige baten

3.5.1.

Verhuur

251.412

180.000

203.788

3.5.2.

Detachering personeel

255.845

80.000

184.926

3.5.3.

Schenkingen

23.994

-

1.000

3.5.4.

Sponsoring

13.259

-

-

3.5.5.

Ouderbijdragen

8.850

10.000

14.579

3.5.10.

Overige

362.885

112.000

295.438

Totaal overige baten

916.245

382.000

699.731

4.1. Personeelslasten

Brutolonen en salarissen

13.521.667

12.767.424

15.679.676

Sociale lasten

1.935.862

1.920.813

2.192.264

Premies Participatiefonds

452.857

443.546

661.036

Premies Vervangsfonds

33.322

64.747

495.406

Pensioenpremies

1.587.114

1.532.071

1.945.759

4.1.1. Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten

17.530.822

16.728.601

20.974.141

Dotaties personele voorzieningen

179.076

50.000

175.018

Personeel niet in loondienst

-

-

-

Arbokosten

98.284

60.000

98.169

Kantinekosten

24.442

15.800

27.750

Wervingskosten personeel

5.313

8.000

10.129

Kosten ingehuurd schoolpersoneel

195.317

47.841

86.164

SWV/Rugzak-leerling/WSNS

9.447

-

486.947

Kosten scholing en studiedagen (excl.OBD)

331.860

248.700

349.966

Kosten scholing/begeleiding OBD

202.268

23.000

192.658

Kosten lief en leed (intern)

17.760

17.750

22.156

Overige

-84.874

29.250

-220.188

4.1.2.

Overige personele lasten

978.893

500.341

1.228.769

Vergoedingen Participatiefonds

-

-

-

Vergoedingen Vervangingsfonds

-

-

302.939

Overige

221.365

-

159.367

4.1.3.

Af: Ontvangen vergoedingen

221.365

-

462.306

Totaal personeelslasten

18.288.350

17.228.942

21.740.604

4.2. Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen

69.966

-

60.233

Inventaris en apparatuur

563.690

565.552

662.659

Andere vaste bedrijfsmiddelen

-

-

2.506

Totaal afschr. op materiële vaste activa

633.656

565.552

725.398

4.3. Huisvestingslasten

2016

Begroting 2016

2015

EUR

EUR

EUR

4.3.1.

Huur

345.253

300.000

333.857

4.3.2.

Verzekeringen

-

-

-

4.3.3.

Onderhoud (klein onderhoud)

71.505

61.800

100.661

4.3.4.

Energie en water

334.729

354.600

424.965

4.3.5.

Schoonmaakkosten

636.285

538.520

720.438

4.3.6.

Heffingen

31.089

28.900

26.413

Afvalverwijdering

22.449

24.300

27.864

Kosten valsmeldingen beveiliging

5.335

4.500

6.986

Tuinonderhoud

12.276

4.000

8.212

Jaarlijkse contractwerkzaamheden

63.905

43.000

58.916

Overige huisvestingslasten

-21.014

15.000

154.766

4.3.7.

Overige

82.951

90.800

256.744

4.3.8.

Dotatie voorziening onderhoud

298.946

628.046

296.371

Totaal huisvestingslasten

1.800.758

2.002.666

2.159.449

4.4. Overige lasten

2016

Begroting 2016

2015

EUR

EUR

EUR

Administratiekantoor

256.077

262.205

323.721

Accountant

29.525

25.000

30.967

Juridische adviezen

18.067

10.000

14.731

Deskundigen adviezen overige

346.351

210.000

301.044

Kosten onderwijs geschillen

4.044

5.000

5.299

Planmatig onderhoudsbeheer

2.943

10.000

4.326

Kantoorbenodigdheden

18.352

11.500

15.372

Drukwerk

12.631

16.750

21.553

Telecommunicatiekosten

71.193

62.500

90.511

Porti en verzendkosten

7.790

8.750

12.502

Overige

-203.537

10.000

-55.440

4.4.1.

Administratie en beheer

563.436

631.705

764.586

Kosten netwerkbeheer

69.089

58.500

61.736

Onderhoud inventaris & apparatuur

6.353

3.500

3.455

Lease inventaris & apparatuur

5.947

-

-

ICT-hardware < € 1.000

26.427

20.800

33.637

ICT-Software < € 1.000 (geen OLP)

459

750

2.458

Bouw/beheer website-intranet

37.296

23.500

34.990

145.571

107.050

136.276

Onderwijsleerpakket methode (OLP)

54.962

64.500

91.069

Onderwijsleerpakket verbruik (OLP)

165.902

211.500

220.755

SWV/Leermiddelen rugzak-leerling /WSNS

4.635

5.000

7.619

Repro/drukwerk leermiddelen

130.116

106.500

146.939

Kosten beheer/licenties leermiddelen OLP

252.921

184.000

212.359

608.536

571.500

678.741

Bibliotheek/documentatiecentrum

12.996

16.500

21.218

Toetsen en testen

23.790

18.900

34.839

Culturele activiteiten

38.588

23.500

31.460

Schoolreisjes/excursies

11.655

6.000

10.103

Sportdag/vieringen

14.586

4.500

12.985

Aanschaf klein inventaris < € 1.000

29.756

24.500

34.655

Kosten zorgonderzoek leerlingen (incl. inhuur 3e)

-

-

570

Doorvergoeding gedetacheerde leerlingen

-

-

-

TSO kosten

4.638

6.500

11.340

BSO kosten

-

-

-

Overige lasten

-

-

-

136.009

100.400

157.170

4.4.2.

Inventaris / apparatuur / leer- en hulpmiddelen

890.116

778.950

972.187

4.4.3.

Dotatie overige voorzieningen

-

-

-

Contrib/abonnementen & vakliteratuur

21.392

23.500

29.928

Contributies bestuurlijke organisaties

34.806

29.600

38.425

Verzekeringen

11.648

13.000

12.703

Overige heffingen (geen huisvesting)

16.678

6.000

6.846

Kosten MR/OR

5.322

3.700

4.098

Vergaderkosten

30.202

19.500

25.028

Representatiekosten (extern)

4.163

3.250

6.384

PR & Marketing

20.036

18.000

21.252

Bestuurs- vacatie- reiskostenvergoeding

9.631

12.000

11.294

Autokosten

15.780

10.440

7.432

Overige instellingskosten

40.294

-

118.185

4.4.5.

Overige lasten

209.952

138.990

281.575

Totaal overige lasten

1.663.504

1.549.645

2.018.348

6. Financiële baten en lasten

2016

Begroting 2016

2015

EUR

EUR

EUR

6.1.

Financiële baten

16.871

31.500

53.903

6.2.

Financiële lasten

4.485

4.500

4.644

Totaal financiële baten en lasten

12.386

27.000

49.259