Het beleid van onze organisatie is verbonden met ontwikkelingen in de samenleving. We stippen enkele recente  ontwikkelingen aan.

De intensiteit van het gebruik van digitale middelen door kinderen en volwassenen buiten de school is ook het afgelopen jaar weer enorm toegenomen. Dit heeft zijn invloed op de onderwijsinhoud, op de scholing van leerkrachten, op de sociale veiligheid van leerlingen, op onze eigen communicatie, en op ons privacy-beleid.
De polarisatie in de samenleving en de verharding van het politieke klimaat zijn eveneens verder toegenomen. Dit heeft zijn weerslag op de onderwijsinhoud, maar zeker ook op het pedagogisch klimaat. We zien ook een toename van het aantal complexe relaties met ouders, waarbij de gesprekken niet alleen gaan over onderwijs, maar in toenemende mate ook over zorg.   
De daling van de leerlingaantallen en de trek naar de grotere woonkernen is ook in dit verslagjaar te merken. We hebben inmiddels wel een stabiel stelsel van kwalitatief goede, levensvatbare scholen.
De verandering in de regelgeving naar een verplichte eindtoets aan het eind van het schooljaar levert op een aantal scholen een aanpassingsprobleem op, dat we terugzien in het overzicht van de eindopbrengsten.
De relaties met de beide pedagogische academies (Pabo Inholland en iPabo) zijn verder geïntensiveerd. De gedeelde ambitie op het gebied van Ontdekkend en Ontwerpend Leren (OOL) zien we terug in de opleidingen en in de onderzoeks- en ontwikkeltrajecten die we samen uitvoeren.
Het aantal scholen dat inmiddels relaties heeft opgebouwd met lokale organisaties en het bedrijfsleven is sterk gegroeid, en dat zien we terug in de binnen- en buitenschoolse programma's met onze kinderen. We zien dat als een belangrijke verrijking van ons onderwijs.