GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2016 EN 31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

1.

Activa

1.1.

Vaste activa

1.1.2.

Materiële vaste activa

3.228.527

3.259.806

Totaal vaste activa

3.228.527

3.259.806

1.2.

Vlottende activa

1.2.2.

Vorderingen

1.953.143

2.013.637

1.2.4.

Liquide middelen

6.250.597

7.139.662

Totaal vlottende activa

8.203.740

9.153.299

Totaal activa

11.432.267

12.413.105

2.

Passiva

2.1.

Eigen vermogen

6.601.836

6.760.581

2.2.

Voorzieningen

2.341.305

2.314.816

2.4.

Kortlopende schulden

2.489.126

3.337.708

Totaal passiva

11.432.267

12.413.105