5.8 Analyse enkelvoudige resultaat Stichting Surplus 2016 ten opzichte van de

begroting 2016 en ten opzichte van realisatie 2015

Realisatie

Begroting

Verschil tov

Verschil

Realisatie

Verschil tov

Bedragen x € 1.000

2016

2016

begroting 2016

2015

realisatie 2015

EUR

EUR

EUR

%

EUR

%

3. Baten

3.1.

Rijksbijdragen

21.171

20.474

697

3%

25.998

-19%

3.2.

Overheidsbijd. / subsid.
overige overheden

140

70

70

100%

245

-43%

3.5.

Overige baten

916

382

534

140%

700

31%

Totaal baten

22.227

20.926

1.301

6%

26.943

-18%

4. Lasten

4.1.

Personeelslasten

18.288

17.229

1.059

6%

21.741

-16%

4.2.

Afschrijvingen

634

566

68

12%

725

-13%

4.3.

Huisvestingslasten

1.801

2.003

-202

-10%

2.159

-17%

4.4.

Overige lasten

1.663

1.550

113

7%

2.018

-18%

Totaal lasten

22.386

21.348

1.038

5%

26.643

-16%

Saldo baten en lasten

-159

-422

263

-62%

300

-153%

6. Financiële baten en lasten

Financieel resultaat

12

27

-15

-56%

49

-76%

Totaal resultaat

-147

-395

248

-63%

349

-142%

Algemeen
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van het enkelvoudige resultaat van Stichting Surplus. Afwijkingen in bovenstaande enkelvoudige staat van baten en lasten zijn veelal overeenkomstig de analyse van het geconsolideerde resultaat. Wij volstaan hier dan ook met een analyse op hoofdlijnen, waarbij wordt gerefereerd aan de analyse van het geconsolideerde resultaat. De verschillen tussen de analyse van het geconsolideerde en enkelvoudige resultaat zijn in zijn geheel te wijten aan het resultaat van SSKNH. De verschillen die het gevolg zijn van het resultaat van SSKNH zullen nader worden toegelicht.

rubriek 3 Baten
Het verschil in baten is te verklaren doordat de rijksbijdrage hoger is, o.a. door de aanpassing van de omvang van de fusiefaciliteiten en het opnemen van de Herfst Akkoord-middelen in de lumpsum en hogere ontvangsten voor zorgarrangementen.

rubriek 4.1 Personeelslasten
De personele lasten zijn al grotendeels bij de geconsolideerde jaarrekening verklaard. Hoewel er toch extra is ingezet wegens zorgleerlingen en de fusie met pcbs De Zaaier, is er minder uitgegeven dan begroot voor fusiekosten. Achteraf is dit dus een meevaller. Overigens zijn de medewerkers vanuit Stichting Kopwerk gedetacheerd aan SSKNH.

rubriek 4.2 Afschrijvingen
De afschrijvingen van SSKNH zijn € 2.000 toegenomen ten opzichte van de begroting doordat nieuwe investeringen niet zijn meegenomen in de begroting en door de overname van de activa van pcbs De Zaaier. Bij het opmaken van de begroting waren deze kosten nog niet bekend.

rubriek 4.3 Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 30.000 hoger dan begroot, wegens hogere schoonmaakkosten, een hogere dotatie aan de voorziening onderhoud door het uitstellen van de nieuwbouw, de kosten voor het verplaatsen van het noodlokaal en hogere energielasten.

rubriek 4.4 Overige lasten
Deze post is ongeveer € 9.000 hoger dan begroot door hogere uitgaven voor leermiddelen en licenties.