Het jaar 2015 is wegens fusies en het vertrek van de (v)so-scholen per 1-8-2015 niet eenvoudig te vergelijken met het jaar 2016. Daar komt bij dat we in 2016 penvoerder waren voor de subsidie Wetenschap en Techniek, waarbij we weliswaar meer inkomsten, maar ook meer kosten hadden. Hieronder hebben we op hoofdlijnen een vergelijk gemaakt.

Baten (€ 4.659.000 minder)
Aan de baten-kant is duidelijk te zien dat er minder scholen en minder leerlingen zijn die worden bekostigd. Wat betreft de rijksbijdragen is het verschil van -/- € 4.800.000 deels opgevangen door fusiemiddelen, maar vooral het vertrek van de (v)so-scholen en de daling van de omvang van de voormalige rugzakgelden zorgen voor een forse vermindering t.o.v. 2015. De overige overheidsbijdragen zijn slechts € 70.000 lager, door gemeentelijke bijdragen voor NT2-onderwijs en voor brede scholen. De overige baten zijn met € 210.000 relatief fors toegenomen in 2016, door hogere inkomsten vanuit medegebruik, eenmalige belastingteruggaven, detacheringen en subsidies.

Lasten (€ 4.055.000 minder)
Vooral de daling van de personele lasten zorgt voor een daling van de totale lasten in vergelijking met vorig jaar. Die zijn bijna € 3,5 miljoen lager. Enerzijds hadden we in 2015 relatief hoge kosten door de reorganisatiekosten, anderzijds hebben we in 2016 gemiddeld minder medewerkers. De premies voor het Vervangingsfonds zijn lager doordat we eigen-risicodrager zijn, maar daarentegen hebben we een hoger verzuim en ook de pensioenpremies zijn hoger geworden. De overige personele kosten zijn hoger door een hogere dotatie aan de personele voorziening wegens WW en door meer inhuur van personeel (inzet Kopwerk-medewerkers bij De Meertuin, De Sluis en De Tender). De afschrijvingskosten zijn lager, ook dit komt door minder scholen. De huisvestingslasten zijn 17% (€ 378.000) lager. Dit wordt veroorzaakt doordat we in 2015 relatief veel eenmalige huisvestingslasten hadden i.v.m. nieuwe scholen en verbouwingen. De overige instellingslasten zijn bijna € 156.000 lager dan in 2015. Dit is voor € 88.000 te verklaren door lagere kosten voor leermiddelen e.d. Doordat het resultaat van Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland beter was dan in 2015 was ingeschat, hebben we nog eens € 70.000 lagere overige instellingslasten.