OVERZICHT FINANCIËLE KENGETALLEN PER BALANSDATUM 31 DECEMBER

Signalering

2016

2015

2014

2013

2012

Solvabiliteit 1

< 30%

58%

54%

57%

58%

56%

Solvabiliteit 2

< 30%

78%

73%

76%

76%

73%

Liquiditeit

0,5 - 1,5

3,3

2,7

2,8

2,9

2,6

Rentabiliteit

<-10%, -5% , 0%

-0,7%

1,7%

-1,0%

1,6%

0,8%

Weerstandverm. (oud)

5 - 20%

15%

13%

10%

12%

11%

Weerstandsverm. (nw)

< 5%

28%

24%

-

-

-

Kapitalisatiefactor *

38%

46%

42%

39%

39%

37%

Werkkapitaal (x € 1.000)

> 2.500

5.715

5.816

5.378

5.899

5.363

Huisvestingsratio (nw)

> 10%

8%

8%

-

-

-

Solvabiliteit 1

De formule is: eigen vermogen : totale vermogen

Solvabiliteit 2

De formule is: (eigen vermogen+voorzieningen) : totale vermogen

Liquiditeit (current ratio)

De formule is: vlottende activa : kortlopende schulden

Rentabiliteit

De formule is: netto resultaat : totale baten (inclusief financiële baten)

Weerstandverm. (oud)

De formule is: (eigen vermogen - vaste activa) : rijksbijdrage OCW

Weerstandsverm. (nieuw)

De formule is: eigen vermogen : totale baten (incl. financiële baten)

Huisvestingsratio (nieuw)

De formule is: (huisvest.lasten+ afschr, gebouw)/tot. lasten (incl. fin.lasten)

Kapitalisatiefactor (tot 2016)

De formule is: (balanstotaal-MVA geb.) : totale baten (incl. financiële baten)

FINANCIEEL

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Totale baten

23.274.126

27.970.836

30.113.703

31.202.728

31.895.485

32.681.148

Totale lasten

23.432.871

27.487.704

30.409.646

30.706.133

31.646.715

33.610.380

Resultaat

-158.745

483.132

-295.943

496.595

248.770

-929.232

Eigen vermogen

6.601.836

6.760.581

7.110.168

7.406.111

6.909.520

6.660.750

Totaal vermogen

11.432.267

12.413.105

12.493.252

12.892.533

12.297.438

12.980.733

Rijksbijdrage / totale baten

95%

96%

96%

95%

94%

94%

Ov. overheidsbijdrage/ totale baten

1%

1%

2%

4%

5%

5%

Overige baten / totale baten

4%

3%

2%

1%

1%

1%

Personele lasten / totale baten

82%

80%

84%

82%

83%

87%

Personele lasten / totale lasten

81%

82%

83%

83%

83%

84%

Materiële lasten / totale baten

19%

18%

17%

16%

17%

17%

Materiële lasten / totale lasten

19%

18%

17%

17%

17%

16%

Totale lasten / totale baten

101%

98%

101%

98%

99%

103%

Totale baten per leerlingen

6.026

6.493

6.696

6.612

6.549

6.401

Totale lasten per leerling

6.068

6.381

6.762

6.507

6.498

6.583

Personele lasten per leerling

4.919

5.205

5.632

5.425

5.415

5.521

Materiële lasten per leerling

1.147

1.175

1.129

1.079

1.082

1.060

Huisvestingslasten per leerling

483

520

427

438

405

388