Staat van baten en lasten Stichting Surplus over 2016 en vergelijkende cijfers 2015

2016

Begroting 2016

2015

EUR

EUR

EUR

3.

Baten

3.1.

Rijksbijdragen

21.170.586

20.473.879

25.997.965

3.2.

Overheidsbijdragen / subsidies

overige overheden

139.971

70.000

245.540

3.5.

Overige baten

916.245

382.000

699.731

Totaal baten

22.226.802

20.925.879

26.943.236

4.

Lasten

4.1.

Personeelslasten

18.288.350

17.228.942

21.740.604

4.2.

Afschrijvingen

633.656

565.552

725.398

4.3.

Huisvestingslasten

1.800.758

2.002.666

2.159.449

4.4.

Overige lasten

1.663.504

1.549.645

2.018.348

Totaal lasten

22.386.268

21.346.805

26.643.799

Saldo baten en lasten

-159.466

-420.926

299.437

6. Financiële baten en lasten

Financieel resultaat

12.386

27.000

49.259

Totaal resultaat

-147.080

-393.926

348.696