1.1.2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaf-

Afschrijving

Boek-

Investe-

Desinves-

Afschrijv-

Afschrijv-

Aanschaf-

Afschrijving

Boek-

prijs

cumulatief

waarde

ringen

teringen

ingen

ingen

prijs

cumulatief

waarde

1-1-2016

1-1-2016

1-1-2016

op desinvest.

31-12-2016

31-12-2016

31-12-2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1.1.2.1. Gebouwen en terreinen

961.753

303.236

658.517

152.250

5.673

69.966

3.516

1.108.330

369.686

738.644

1.1.2.3. Inventaris en apparatuur

7.408.852

4.891.121

2.517.731

510.174

650.920

563.690

612.783

7.268.106

4.842.028

2.426.078

1.1.2.4. Ov. materiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal materiële vaste activa

8.370.605

5.194.357

3.176.248

662.424

656.593

633.656

616.299

8.376.436

5.211.714

3.164.722

rubriek 1.1.2.1 Gebouwen
Alle gebouwen zijn economisch eigendom van de desbetreffende gemeente en worden derhalve niet geactiveerd. De gebouwen worden opgenomen indien er sprake is van economisch eigendom.

Desinvesteringen
De desinvesteringen hebben voornamelijk betrekking op activa gedesinvesteerd die niet meer op de scholen in gebruik waren.

1.2.2. VORDERINGEN

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

1.2.2.1.

Debiteuren algemeen

349.900

333.912

1.2.2.2.

OCW / EZ

1.043.712

1.000.786

1.2.2.3.

Gemeenten

105.812

197.817

Overige

4.418

4.418

1.2.2.10.

Overige vorderingen

4.418

4.418

Vooruitbetaalde posten

145.767

159.718

Te ontvangen rente

6.309

24.048

Overige

479.816

238.033

1.2.2.15.

Overlopende activa

631.892

421.799

Totaal vorderingen

2.135.734

1.958.732

1.2.4. LIQUIDE MIDDELEN

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

1.2.4.1.

Kasmiddelen

370

283

1.2.4.2.

Tegoeden op Bankrekeningen

5.728.649

6.876.721

Totaal liquide middelen

5.729.019

6.877.004

2.1.1. EIGEN VERMOGEN (na resultaatbestemming)

Stand per

Resultaat

Overige

Stand per

1-1-2016

mutaties

31-12-2016

EUR

EUR

EUR

EUR

2.1.1.1.

Algemene reserve

5.908.660

-294.607

-

5.614.053

2.1.1.2.

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve IKC

100.000

-

-

100.000

Bestemmingsreserve Alle Kansen

-

200.000

-

200.000

Bestemmingsreserve BAPO

430.106

-32.106

-

398.000

Bestemmingsreserve eerste waardering

51.040

-20.367

-

30.673

581.146

728.673

Totaal eigen vermogen

6.489.806

-147.080

-

6.342.726

2.2. VOORZIENINGEN

Stand per

Dotatie

Onttrekkingen

Vrijval

Rente mutaties

Stand per

Kortlopende

Langlopende

1-1-2016

31-12-2016

deel < 1 jaar

deel > 1 jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.2.1.

Personeelsvoorzieningen

WW-uitkering

340.372

53.482

174.423

-

-

219.431

-

219.431

Jubileumgratificaties

211.911

15.288

25.186

-

5.298

207.311

21.058

186.253

Spaarverlof

63.529

-

16.310

-5.098

-

42.121

-

42.121

Langdurig zieken

-

91.706

-

-

-

91.706

-

91.706

Overige

36.847

18.600

34.581

-

-

20.866

-

20.866

652.659

179.076

250.500

-5.098

5.298

581.435

21.058

560.377

2.2.3.

Overige voorzieningen

Onderhoud

1.591.981

298.946

216.567

-

-

1.674.360

239.040

1.435.320

Overige

-

-

-

-

-

-

-

-

1.591.981

298.946

216.567

-

-

1.674.360

239.040

1.435.320

Totaal voorzieningen

2.244.640

478.022

467.067

-5.098

5.298

2.255.795

260.098

1.995.697

2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

2.4.8.

Crediteuren

336.451

786.387

Loonheffing

723.089

706.878

Premies sociale verzekeringen

82.431

1.071

BTW

-

-

2.4.9.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

805.520

707.949

2.4.10.

Pensioenen

190.431

247.382

Overige overheden

12.560

96.579

Netto lonen

20.031

10.901

Overige

100

125

2.4.12.

Overige kortlopende schulden

32.691

107.605

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ

-

-

Vooruitontvangen investeringssubsidies

111.398

105.559

Vakantiegeld en -dagen

579.026

596.007

Accountants- en administratiekosten

17.000

17.005

Vooruitontvangen termijnen

6.523

26.830

Overige

351.914

682.814

2.4.19.

Overlopende passiva

1.065.861

1.428.215

Totaal kortlopende schulden

2.430.954

3.277.538