Procesplan scholenspreiding

ter informatie

Twee strategieën, twee scenario's voor de samenwerking van de stichtingen Kopwerk en Surplus

ter informatie

Evaluatie van het proces voorafgaand aan het sluiten van obs De Dentele

vaststelling

Onderwijskwaliteit - stand van zaken januari 2016

ter informatie

Tussenevaluatie opdracht Zorgcoördinator

ter informatie

Een gezamenlijk stafbureau voor Kopwerk - Kappio - Surplus

instemming

Bestuursstandpunt gezamenlijk stafbureau in MFA

ter informatie

Analyse marktaandeel per 1 oktober 2015

ter informatie

Memo SBBK

ter informatie

Stand van zaken resultaat 2015

ter informatie

Conceptbesluit scenario bestuurlijke samenwerking

ter informatie

Intentieverklaring

instemming

Verklaring van instemming met fusie obs De Sluis - pcbs De Regenboog

instemming

Uitgangspunten en fasering communicatie

ter informatie

Principebesluit inrichting toezicht bij personele unie van bestuurders

instemming

Jaarrapport 2015

instemming

Bestuurlijke reactie benchmark Berenschot

ter informatie

Jaarrekening Schooltij 2015

ter informatie

Jaarrekening Vrije School Texel 2015

ter informatie

Jaarrekening Stichting Kopwerk 2015

ter informatie

Memo vervolgaanpak risicomanagement Surplus

ter informatie

Scenario's voor de vorming van een personele unie Kopwerk en Surplus op het niveau van bestuur en raad van toezicht

ter informatie

Verslag jaarlijks bestuursgesprek met de Inspectie van het Onderwijs

ter informatie

Vaststellen CAO Bestuurder PO 2016

instemming

Profiel van het bestuur van Kopwerk / Schooltij / Surplus / Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland

instemming

Communiqué voor de gemeenteraden van ..... (alle gemeenten waar Kopwerk- of Surplusscholen zijn)

ter informatie

Notitie samenstelling RvT Surplus - Kopwerk

instemming

Samenwerkingsrapport Kopwerk - Surplus

ter informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kopwerk - Surplus

ter informatie

iPabo samenwerkingsovereenkomst baangarantie Noord-Holland

ter informatie

Meerjaren kaderbegroting 2017 - 2020

instemming